Tăng cường kiểm tra kho, bãi nghi chứa hàng lậu cuối năm