Á hậu Thuý An cùng thả ngàn đoá hoa đăng trên đầm Đông Hồ