Mỹ - Trung vẫn tranh cãi trước ngày đàm phán thương mại