VinFast công bố thiết kế loạt ô tô mới
Tác động từ chính sách mang đến nhiều thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2018