Chính phủ ban hành chương trình hành động, xử nghiêm cán bộ tham nhũng, suy thoái

Mai Hà
Mai Hà
05/01/2023 22:44 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chương trình đề ra là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để làm cơ sở kiện toàn đồng bộ với tổ chức cơ sở Đảng.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

T.N

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của tổ chức chính quyền cơ sở đồng bộ với tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết.

Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, ngành chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức trước những vấn đề phát sinh.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, công chức, viên chức.

Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm, vi phạm.

Quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ để tạo nguồn tham gia cấp ủy.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để chủ động phòng ngừa.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.