Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội có số phiếu rất tập trung

Lê Hiệp
Lê Hiệp
10/03/2021 07:00 GMT+7

Tại Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII, T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Quốc hội với số phiếu rất tập trung...

* Bế mạc Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu rất tập trung, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Chấp hành T.Ư.
Ngày 9.3, sau hơn 1 ngày làm việc, Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành T.Ư đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu

Liên quan tới chương trình làm việc toàn khóa của T.Ư khóa XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết T.Ư cơ bản tán thành với Tờ trình và dự thảo chương trình làm việc; cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, cơ bản thể hiện được chủ đề, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Những vấn đề đưa vào chương trình toàn khóa là quan trọng và cần thiết nhất, nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
T.Ư nhấn mạnh, việc xác định nội dung Chương trình toàn khóa cần bám sát nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XIII, tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, những khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Bộ Chính trị cần xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp. “Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị, hiệu lực, thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận; không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết; nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian, lộ trình thực hiện”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Dân chủ thảo luận, nhất trí rất cao về nhân sự

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cao cấp của cơ quan nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XII của Đảng thông qua; căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; T.Ư đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, T.Ư khẳng định cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, tại hội nghị lần này, T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu rất tập trung, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Chấp hành T.Ư. Bộ Chính trị cũng đã báo cáo xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của T.Ư, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan nhà nước. “Có thể nói, đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với những kết quả đã đạt được, Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII đã thành công tốt đẹp; đồng thời lưu ý sau hội nghị, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng, các ban cán sự Đảng và đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong các hoạt động của toàn hệ thống chính trị.
Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ghi phiếu giới thiệu nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư, ngày 9.3, Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII họp phiên bế mạc tại hội trường. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành hội nghị.
Hội nghị đã nghe ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của T.Ư góp ý vào Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Tiếp đó, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của T.Ư đối với việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sau đó, T.Ư đã bỏ phiếu biểu quyết về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ghi phiếu giới thiệu nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tiếp đó, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị T.Ư 2 khóa XIII. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.