Nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/12/2020 09:35 GMT+7

Liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay T.Ư Đảng thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 18.12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII bế mạc sau gần 5 ngày làm việc.

Hoàn thành các văn kiện trình Đại hội XIII

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo, và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. T.Ư thống nhất cao cho rằng, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu, các văn kiện trình Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011 - 2020; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước).
“Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước. Các văn kiện trình đại hội có nhiều nội dung mới, điểm nhấn quan trọng.
“Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tham nhũng bước đầu được ngăn chặn

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, T.Ư thống nhất cho rằng, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các vị lãnh đạo chủ chốt thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt; tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm.
“Nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm đặt ra và tồn tại từ nhiều năm trước nhưng đến nhiệm kỳ này chúng ta đã giải quyết được, đạt kết quả quan trọng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu

Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn một số hạn chế.
Cụ thể, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai một số công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm.
“Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, quyết liệt, kịp thời trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của mình”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự

Liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay T.Ư Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia. Ban Chấp hành T.Ư giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định tại Hội nghị T.Ư 15 sắp tới.
Bên cạnh đó, T.Ư thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự đại hội; đồng thời, phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên T.Ư Đảng khóa XII và các trưởng đoàn. T.Ư giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của T.Ư, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.
Cũng theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hội nghị đã xem xét cho ý kiến về một số báo cáo, trong đó có Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII... Ban Chấp hành T.Ư giao cho Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của T.Ư, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành T.Ư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

T.Ư cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình Đại hội XIII

Theo thông cáo từ Văn phòng T.Ư Đảng, tại Hội nghị T.Ư 14 xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra. Cạnh đó, T.Ư Đảng cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình Đại hội XIII. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.