Trải nghiệm buýt sông Sài Gòn: Vừa giống xe buýt, vừa giống thuyền
Trải nghiệm tuyến buýt đường sông đầu tiên tại TP.HCM