Sau kết luận sai phạm, chùa Ba Vàng vắng vẻ
Điều tra việc truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng
Hàng vạn người dự khai hội chùa Ba Vàng