Lý giải những câu hỏi lớn về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lý giải những câu hỏi lớn về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

06:14 10/02/2022 1

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt đã phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.