Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/01/2021 06:14 GMT+7

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII hướng tới mục tiêu tới giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đặt ra, hướng tới mục tiêu tới giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đến năm 2025 thu nhập bình quân 4.700 - 5.000 USD

Dự thảo báo cáo nêu rõ, chủ đề của Đại hội XIII là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảnghệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị đặt mục tiêu, đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trong giai đoạn từ nay tới 2025, dự thảo Báo cáo chính trị đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% (GDP).
Về xã hội, dự thảo báo cáo dự kiến, năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% hằng năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 75%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95%; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Để thực hiện mục tiêu trên, dự thảo báo cáo đưa ra 12 định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được dự thảo báo cáo nêu hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Dự thảo báo cáo cũng đặt ra nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời.
Một trong những điểm mới trong dự thảo báo cáo lần này là đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, nhấn mạnh, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Từ các nhiệm vụ trọng tâm này, dự thảo báo cáo đặt ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, đặc biệt là chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.