“Không học toán đâu có nghĩa là không biết đếm”

“Không học toán đâu có nghĩa là không biết đếm”

09:00 17/05/2022 3

Rất nhiều cử tri khi được tiếp xúc với các đại biểu quốc hội ứng cử tại địa phương mình đều đã nêu lên bức xúc của họ về câu chuyện “bỏ” hoặc “tự chọn” môn Lịch sử trong chương trình phổ thông.