Tiến sĩ Trần Việt Hùng, người sáng lập GotIt!  /// Ảnh: nhân vật cung cấp

Người trẻ khởi nghiệp: Chia sẻ kiến thức qua smartphone

19:02 31/01/2017 0

Không chấp nhận những điều có sẵn, đương đầu với thách thức để vừa thực hiện hoài bão của mình vừa phụng sự cộng đồng hoặc tạo nên một giá trị mới cho xã hội. Đó là chân dung của những người trẻ khởi nghiệp ngày nay.