Cát Phượng:  "Anh Hoài Linh làm là làm tới, không sợ gì hết"