Bóng bàn nam Việt Nam lật đổ Singapore: Khó nhưng có hy vọng