Bắt rắn cực độc, phải truyền 14 lọ huyết thanh mới cứu được mạng