Đại diện Việt Nam thi đấu giải thể thao điện tử tại Mexico, họ là ai ?