Rừng Amazon, 'lá phổi' của trái đất, lâm nguy trong lửa khói