Phố nhậu lừng danh thành nhà hoang giữa lòng Đồng Hới