Lâm Đồng quyết dẹp xe công nông, xe tự chế và xe hết hạn sử dụng
Nông dân chưa học xong lớp 3 tự chế xe 4 bánh mui trần