Nên hay không hạ cấp Tổng cục TDTT?

Nên hay không hạ cấp Tổng cục TDTT?

08:54 13/07/2022 1

Ngành thể thao sắp lấy ý kiến về quy trình cơ cấu kiện toàn bộ máy Tổng cục TDTT theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Trong trường hợp bị hạ cấp, việc quản lý và hoạt động của thể thao Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng.