Khách du lịch

Khách du lịch đến các khu rừng đặc dụng tăng mạnh

Khách du lịch đến các khu rừng đặc dụng tăng mạnh

Hiện tại, có 67 ban quản lý khu rừng đặc dụng, phòng hộ có tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, chủ yếu là ở các khu rừng đặc dụng. Sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19, năm 2023, số lượng du khách đến các khu rừng đặc dụng tăng mạnh.

Top