Ra mắt sách của Tổng bí thư về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/02/2022 12:53 GMT+7

Cuốn sách tập hợp 29 bài viết, phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sáng 9.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Hội đồng Lý luận T.Ư và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ mắt ra cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vừa ra mắt

trần Vương

Cuốn sách do Hội đồng Lý luận T.Ư và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo và xuất bản, gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Nội dung xuyên suốt các bài viết là sự phân tích, lý giải những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Phát biểu tại buổi lễ, GS - TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, nhận định cuốn sách là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (giữa), Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đại biểu tại lễ ra mắt sách

trần vương

Theo ông Tạ Ngọc Tấn, cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho hay cùng với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bạn đọc có thể tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.