Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

08:07 15/03/2022 0

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng cần chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.