Thửa đất

Thông báo mời đấu giá
Bạn cần biết

Thông báo mời đấu giá

1. Chủ tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Top