Tác giả cuốn Cánh chim trong gió - nhà báo điện ảnh Lê Hồng Lâm	 /// Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tri thức để dành hay sức mạnh của nhân phẩm

0
Tôi biết Lê Hồng Lâm từ những bài phê bình phim hay - giữa muôn trùng điểm phim. Biết rõ “vị” của Lâm qua báo chí, nhưng tôi thật sự thấy lý thú trước một văn phong riết róng, tự do trong cuốn sách tập hợp hầu hết các bài trên Facebook của Lâm.