Ông Vũ Trọng Lương nhận nhiều tin nhắn số báo danh trước khi sửa điểm
Tăng trọng lượng cho cua bằng... giẻ lau