Vỡ bờ kè ở quận 8, cả đêm dân nơm nớp vì nước đổ về như lũ
8 lớp Anh Văn miễn phí cho 200 trẻ em nghèo