Viết sách

Sách xưa một thuở: Viết sách để... tranh luận

Sách xưa một thuở: Viết sách để... tranh luận

Mục đích viết sách thực đủ đường, tùy vào mỗi người minh định. Các cuộc tranh luận văn nghệ liên quan đến tác giả, tác phẩm, quan điểm… diễn ra rộn ràng mạnh mẽ, có cả những tác phẩm được viết để phê bình… tác phẩm.

Top