Công bằng

Khatoco và hiệu quả trong áp dụng hệ thống trả lương 3P
Kinh tế

Khatoco và hiệu quả trong áp dụng hệ thống trả lương 3P

Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO) đang áp dụng hệ thống trả lương 3P tại các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo sự công bằng trong công tác chi trả lương, thưởng, tạo động lực, khuyến khích người lao động làm việc.

Top