Nợ đọng phải xóa

Nợ đọng phải xóa

09:17 04/03/2021 0

Tính đến cuối tháng 9.2020, tổng nợ thuế do ngành thuế quản lý chiếm khoảng 8,5% tổng số thu nội địa.