Nhạt dần hy vọng cứu nạn nhân lở đất Tứ Xuyên
Iraq cố gắng giành thắng lợi tại thành cổ Mosul