bạn đọc

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.11.2023

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.11.2023

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 3.2022 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Top