Công việc mới, độc đáo cho người khiếm thị

Công việc mới, độc đáo cho người khiếm thị

09:07 01/03/2022 0

Thay đổi cách nhìn nhận về người khiếm thị là sứ mệnh hoạt động của ScriVi, một dự án gỡ băng tiếng Việt do những bạn trẻ khiếm thị điều phối và duy trì hoạt động, nhằm tạo công ăn việc làm cho người đồng cảnh ngộ.