Bữa cơm chiều trên chốt rạch Miếu Ngói Lớn /// Ảnh: Độc Lập

Ý chí thép tuổi 20: Ước mơ của tổ 3 người

3
Công việc hằng ngày của chốt biên phòng rạch Miếu Ngói Lớn là ngăn chặn người, phương tiện xuất nhập cảnh trái phép qua rạch và khu vực cánh đồng mốc 268 (2)...