Mâu thuẫn tại đám giỗ, cháu đánh chết cậu ruột
Mẫu thuẫn, lấy súng tự chế bắn cảnh cáo