Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

10:29 14/12/2021 0

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 sẽ hướng đến xây dựng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng bền vững...

Làm sao để có số định danh cá nhân?

Làm sao để có số định danh cá nhân?

06:38 15/11/2021 25

Công dân Việt Nam đều đã có số định danh cá nhân được xác lập trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.