Nhiều ý kiến cho rằng khi lập hay điều chỉnh quy hoạch đều ưu tiên hạ tầng xã hội đi kèm giải pháp phát triển bền vững đời sống xã hội /// ĐÌNH SƠN

Quy định 'cởi' nhưng dự án vẫn treo

06:50 14/08/2021 3

Đất quy hoạch treo hiện đã có thêm nhiều quyền lợi, thông thoáng về bồi thường, xây dựng và cấp sổ hồng nếu dự án không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.

Tháo treo, vừa mừng vừa lo

Tháo treo, vừa mừng vừa lo

04:27 06/01/2021 2

Quy định người dân được xây mới nhà cửa trên đất quy hoạch các dự án, đồ án “treo” đã quá 3 năm không thực hiện khiến người dân và cả chính quyền đều nửa mừng, nửa lo.