<i class="e-mag"></i>Chống tham nhũng “Không có vùng cấm”

Chống tham nhũng “Không có vùng cấm”

0
Với những kết quả quan trọng, rõ rệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng đã trở thành dấu ấn nổi bật, không thể không nhắc đến trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 -2021).