Hài hước: Batman v Superman: Dawn of Justice nên kết thúc như thế nào?